วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

2. เทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล
เป็นสื่อบันทึกต่างๆ  เช่น  เทปแม่เหล็ก  จานแม่เหล็ก  จานแสงหรือจานเลเซอร์  บัตรเอทีเอ็ม

3.  เทคโนโลยีที่ใช้ประมวลผล

4.  เทคโนโลยีที่ใช้แสดงผลข้อมูล  เช่น  เครื่องพิม  จิภาพ  พลอตเตอร์
5.เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำสำเนาเอกสาร เช่นเครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องถ่ายไมโครฟิล์ม
6. เทคโนโลยีถ่ายทอดหรือสื่อสารข้อมูล  ได้แก่  ระบบคมนาคมต่างๆ  เข่น  โทรทัศน์  วิทยุกระจายเสียง  โทรเลข  เทเล็กซ์  และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งระยะใกล้และระยะไกล

ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในรูปแบบต่างๆทั้งในธุระกิจและ  ทางการศึกษา  เช่น
-ระบบเอทีเอ็ม
-การบริการและการทำธุระกรรม
-การลงทะเบียนเรียน
พฤติกรรมที่ใช้เทคโนโลยี  คืออะไร
การแสดงออกทางความคิด  และความรู้สึกในการใช้เทคโนโลยีทุกประเภท  ที่นำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดหา  จัดเก็บสร้าง  เผยแผ่  สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ  ได้แก่  ภาพ  ข้อความ  หรือ  ตัวอักษร  ตัวเลขและภาพเคลื่อไหวเป็นต้น

การใช้อินเตอร์เน็ต
งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาในอุดมศึกษา
นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อความบันเทิง  เนื่องจากเห็นว่าสะดวกเนื่องจากง่ายในการติดต่อสื่อสารจากผู้อื่น  ในขณะที่การใช้อินเตอร์เน็๖ของนัดศึกษา  ในระดับอุดมศึกษา  ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการเรียนรู้

ใช้อินเตอร์เน็ต  ทำอะไรบ้าง
งานวิจัยชี้ว่า  นักศึกษาในการสนทนากับเพื่อนและการค้นข้อมูลจากห้องสมุด

นอกจากนี้ชี้ว่า  นักศึกษาใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ  เพื่อเพิ่มพูนความรู้  และประกอบการทำรายงาน

งานวิจัยพบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้าน  และมีการใช้อินเตอร์เน็ตที่ห้องสมุดของสถาบัน

นักศึกษาส่วนใหญ่  ไม่ค่อยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยในรูปแบบไหนบ้าง
งานวิจัยชี้ว่านักศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้น้อย  ได้แก่  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  การเรียนรู้แบบออนไลน์  วีดีทัศน์ตามอัธยาศัย  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

- การเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-Learning)
-บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(Computer  Assisted  Instruction-CAI)
-วีดีทัศตามอัธยาศัย(Video  on  Demand -VOD)
-หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Books)
-ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์(e-Library)

การเรียนรู้แบบออนไลน์
เป็นการศึกษา  เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต(Internet)  หรืออินทราเน็ต(Intranet)  เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองตามความสามารถและความสนใจของตน  โดยเนื้อหาของบทเรียนประกอบด้วย  ข้อความ  รูป  มัลติมิเดีย  เสียง  วีดีโอและสื่ออื่นๆจะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่านทางเว็ปบราว์เซอร์  โดยผู้เรียนผู้สอนและเพื่อนๆทุกคนสามารถติดต่อ  สื่อสาร  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้  เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนตามปรกติ โดยอาศัยเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยสำหรับทุกคน  โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่(Leaning  for all : anyone,)

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(Computer  Assisted  Instruction-CAI)
บทเรียนคอมพิวเตอร์ซึ่งนำมาเสนอสารสนเทศที่ได้ผ่านกระบวนการสร้างและพิจรณามาเป็นอย่างดี  โดยมีเนื้อหาวิชาหรือสารสนเทศ  แบบฝึกหัด  การทดสอบ  และการใช้ข้อมูลป้อนกลับให้ผู้เรียนได้ตอบสนองตามบทเรียนได้ตามระดับความสามารถของตนเอง  เนื้อหาที่นำเสนอจะอยู่ในรูปแบบมัลติมิเดียประกอบด้วยอักษร รูป เสียง พื้นฐานมาจากการนำหลักการเบื้องต้นตามหลักวิทยาการเรียนรู้  โดยอาศัยพฤติกรรมการเรียนรู้  ทฤษฎีการเสริมแรง  ทฤษฎีการว่างเงื่อนไขปฎิบัติ  ซึ่งถือว่าความสันพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองและการเสริมแรงเป็นสิ่งสำคัญ  โดนมีจุดหมายการนำผู้เรียนไปสู้การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอาศัยที่มีการสอนที่มีการว่างโปรแกรมไว้ร่วงหน้าเป็นการให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและมีผลย้อนกลับเห็นทันทีและเรียนรู้ที่ละขั้นตอนอย่างเหมาะสมตนามความต้องการและความสามารถของตน

วีดีทัศตามอัธยาศัย(Video  on  Demand -VOD)
ระบบการเรียกดูภาพยนต์ตามสั่งที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถดูภาพยนต์หรือข้อมูลภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงได้ตามความต้องการตามสโลแกนที่ว่า"To view what  one wants,when one wants" โดยสามารถใช้งานนี้ได้จากเครือข่ายสื่อสาร ซึ่งอยู่หน้าเคื่องลูกข่าย  สามาร๔เรียกดูข้อมูลภาพเคลื่อนไหว  และสามารถควบคุมข้อมูลวีดรโอนั้นๆ  โดยสามารถย้อนกลับ  หรือกรอไปข้างหน้า หรือหยุดชั่วคราว  ได้เปรียบ เสหมือนการดูวีดีโอที่บ้านทั้งนี้เครืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายไม่จำเป็นข้อมูลเดียวกัน หรือต่างกันก็ได้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Books)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านได้ทางอินเตอร์เน็ตโยมีเครื่องมือที่จำเป็นในการอ่านหนังสือประเภทนี้คือ  ฮาร์ดแวร์ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปการณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่นๆ  พร้อมทั้งติดตั้งระบบประฏิบัตืการหรืซอล์ฟแวร์ที่ใช้อ่านข้อความต่างๆตัวอย่างเช่น  เช่น  ออรแกไนซ์เซอร์  แบบพกพาพีดีเอ  เป็นต้น  ส่วนการถึงข้อมูล e-books ซึ่งจะอยู่บนเว็บไซต์ที่ให้บริการทางด้านนี้มาอ่านก็จะวิธีการดาวน์โหลดผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะไฟล์ของ e-books หากนักเขียนหรือสำนักพิมพ์ต้องการสร้าง e-books จะสามารถเลือกได้สี่รูปแบบ คือ Hyper Text Markup Language (HTML) ,Portable Document Format (PDF),Peanut Markup Language (PML)และ Extensive Markup Language (XML)

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์(e-Library)
เป็นแหล่งความรู้ที่บันทึกข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและให้บริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านทางเครือข่ายอิเตอร์เน็ต
-คุณลักษณะที่สำคัญของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  มีดังนี้  คือ
1. การจัดการทรัพยากรณ์สารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์
2. ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศโดยทางอิเล็กทรอนิกส์
3. บรรรณาลักษณ์หรือบุคคลากรของห้องสมุดสามารถแทรกการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับห้องสมุดได้โดยทางอิเล็กทรอนิกส์
4. ความสามารถในการจักเก็บรวบรวมและนำส่งสาสนเทศสู่ผู้ใช้โดยทางอิเล็กทรอนิกส์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น