วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555วิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
Information and communication technology

คำอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ก ระบบซอฟต์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฏิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ อย่างเหมาะสม

PC54504 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
ความหมายของสารสนเทศ
หมายถึง ข่าวสารที่สำคัญ เป็นระบบข่าวสารที่กำหนดขึ้น  และจัดทำขึ้นในองค์การต่างๆ  ตามความต้องการของเจ้าของหรือผู้บริหารขององค์การนั้น

สาสนเทศตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า Information หมายถึง ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า  สารสนเทศเป็นความรู้และข่าวสารที่สำคัญที่มีลักษณะพิเศษ  ทั้งในด้านการได้มาและประโยชน์ในการนำไปใช้ปฏิบัติ

สารสนเทศมีความหมายตามที่ได้มีการให้คำจำกัดความที่ใกล้เคียงกัน  ดังนี้
สารสนเทศหมายถึง ข้อมูลด้านปริมาณและคุณภาพ  ที่ประมวล จัดหมวดหมู่  เปรียบเทียบ  และวิเคาะห์แล้วสามารถนำมาใช้ได้  หรือนำมาประกอบการพิจราณา ได้สะดวกและง่ายกว่า

เทคโนโลยีสาสนเทศ  คืออะไร
เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือไอที(IT)
เป็นเทคโนโลยี  ที่มีความสำคัญในสังคมปัจจุบัน  เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ  การประมวลผลและการแสดงผลสารสนเทศ

องค์ประกอบหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 2 ส่วน  คือ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  และ  เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม

1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์  จัดเป็นเทคโนโลยีหลักในปัจับัน  เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีคุณสมบัตรครบถ้วนทั้งในด้านการบนทึก  การจัดเก็บ  การประมวล  การแสดงผลและการสืบค้นหาข้อมูลสารสนเทศเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบ่งเป็นเทคโนโลยีย่อยที่สำคัยได้  2  ส่วน  คือเทคโนโลยีฮารืดแวร์และเทคโนโลยีซอฟท์แวร์
1.1เทคโนโลยีฮาร์แวร์  หมายถึง  อุปกรณ์ทุกชนิดที่ประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเชื่อโยงจำแนกตามหน้าที่การทำงานออกเป็น  4  ส่วน
(1)หน่วยรับข้อมูล
(2)หน่วยประมวลผลหรือซีพียู(CPU: central  Processing Unit)
(3)หน่วยแสดงผลข้อมูล(Output  Unit)
(4)หน่วยความจำสำรอง(Secondary)
1.2เทคโนโลยีซอฟแวร์  หมายถึง  โปรแกรมหรือชุดคำสั่งทำหน้าที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์แบ่งเป็น  2  ประเภท  คือ
1.2.1 ซอฟท์แวร์ระบบ
ชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์แวร์และซอฟแวร์ทำงานตามคำสั่ง

2. ซอฟแวร์ประยุกต์(Application Software)คือชุดคำสั่งที่ผู้ใช้ส่งเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ดพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ตามที่ผู้ใช้ต้องการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น